Hoofdcontent

De vijf thema's van het Sport- en Beweegakkoord

Sport en bewegen is goed voor je gezondheid, je maakt plezier en ontmoet mensen. Sport bevordert ook zelfredzaamheid, assertiviteit, zelfbeheersing, enthousiasme en sociale vaardigheden. Ondanks veel voordelen zijn er helaas nog altijd groepen mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen. En ook de motorische vaardigheden van kinderen zijn afgenomen. Tel daarbij op dat niet iedereen weet zich respectvol te gedragen langs de lijn. De klassieke sportvereniging komt verder onder druk te staan door minder leden en vrijwilligers.

Samen met onze partners uit het veld zijn de volgende vijf thema’s geformuleerd als speerpunten van het Sport- en Beweegakkoord Barneveld:

1. Vitale sportaanbieders (voorheen: Vitale sport- en beweegaanbieders)

Sportaanbieders, zowel verenigingen als commerciële aanbieders, staan aan de basis voor het verzorgen van het lokale sport- en beweegaanbod in de gemeente Barneveld. Corona heeft grote impact gehad op sport- en beweegaanbieders.Echter, de meeste verenigingen geven aan dat dit niet heeft geleid tot een groot ledenverlies. Wanneer dit wel zo was, is het ledenaantal bij veel verenigingeninmiddels weer terug op het oude niveau. Dit is een tegenstelling met de landelijkedata. Dit betekent niet dat er geen uitdagingen zijn voor sportaanbieders. Sport en beweegaanbieders geven aan op verschillende gebieden ondersteuning nodigte hebben. Om te zorgen dat sport- en beweegaanbieders vitale verenigingen zijn en blijven, hebben we de behoeftes meegenomen in de onderstaande ambitie.


2. Sociaal veilige sport (voorheen: Positieve sportcultuur)

Het thema Sociaal veilige sport heeft als doel een basis te creëren waar iedereen veilig en met plezier kan sporten, bewegen en sport beleven. Hiermee wordt het fundament van de sport verstevigd. Ongewenste situaties zoals discriminatie, grensoverschrijdend gedrag, doping en matchfixing zijn een bedreiging om met plezier te kunnen sporten. Door sport en bewegen in de kern veilig en verantwoord te organiseren dragen we bij aan een sterker fundament. Want iedereen die sport en beweegt heeft recht op een sociaal veilige omgeving.

 

3. Vaardig in bewegen

Voor kinderen en jongeren is het belangrijk om veel te bewegen. Ze ontwikkelen zich motorisch beter en zijn fitter. Vanuit het thema Vaardig in bewegen streven we naar kansen voor ieder kind en iedere jongere om vaardig en veelzijdig te sporten en bewegen onder de juiste begeleiding. Daarbij staan plezier en ontwikkeling centraal. De basis voor een leven lang sporten en bewegen wordt gelegd in je jeugd. Voor het versterken van die basis is samenwerking van verschillende domeinen cruciaal: sport, onderwijs, kinderopvang, de gemeente en meer. Vaardig in bewegen is niet alleen een thema voor de jonge jeugd. In dit herziene Sport- en Beweegakkoord gaat het ook over ouderen. Inwoners krijgen op latere leeftijd te maken met fysieke ongemakken en moeten op een veilige, verantwoorde manier in beweging blijven. Dat draagt bij aan fysieke mogelijkheden, gezondheid en deelname aan de maatschappij.


4. Inclusie en diversiteit (voorheen: Inclusief sporten en bewegen)

Het thema Inclusie en diversiteit gaat over een toegankelijke en laagdrempelige sector, waarin iedereen die mee wil doen daadwerkelijk mee kan doen en waarin sprake is van kansengelijkheid in en door sport- en beweegdeelname. Voor sommige groepen mensen, zoals mensen met een beperking, inwoners van zogenaamde aandachtswijken en mensen met een slecht ervaren (psychische) gezondheid is sporten en bewegen niet vanzelfsprekend. In het Lokaal Sport- en Beweegakkoord II voor de gemeente Barneveld richten we ons op het zoveel mogelijk wegnemen van financiële, sociale en fysieke belemmeringen.

 

5. Ruimte voor sport en bewegen (voorheen: Duurzame sportinfrastructuur)

Het thema Ruimte voor sport en bewegen is gericht op het creëren van een toekomstbestendige sportinfrastructuur die uitnodigend, faciliterend en toegankelijk is voor iedereen. We leggen meer verbindingen tussen ruimte voor sport en bewegen en andere relevante domeinen, zoals zorg, welzijn en onderwijs. Voor alle inwoners moeten er mogelijkheden zijn om te sporten bij een sportaanbieder of in de openbare ruimte. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de accommodaties zo goed mogelijk worden benut. Daarnaast is het belangrijk dat ook de omgeving uitnodigend is om te gaan sporten of bewegen. Het inrichten van een leefomgeving die sporten en bewegen stimuleert heeft een directe link met het Gezonde Leefstijl Akkoord en de Omgevingsvisie. Vanuit het Sport- en Beweegakkoord is het een belangrijk doel om sporten en bewegen in de openbare ruimte te stimuleren. Echter, het budget van het Sport- en Beweegakkoord is ontoereikend om nieuwe beweegfaciliteiten te realiseren.