Be Active & CreativeHulp nodig?
Telefoon: 140342

Hoofdcontent

Spelregels

Inschrijving

Het inschrijven voor de kennismakingsactiviteiten is alleen mogelijk door middel van een volledige digitale inschrijving op www.sjorssportief.nl, nadat een profiel is aangemaakt.

Het is mogelijk om kind(eren) voor meerdere activiteiten in te schrijven. 

De inschrijving voor de kennismakingsactiviteiten is doorlopend voor het betreffende schooljaar. Inschrijving kan te allen tijde, mits het aantal activiteitplaatsen dit toelaat.

Na inschrijving verloopt communicatie via e-mail. Het is dus erg belangrijk dat wij in het bezit zijn van een juist én actueel e-mailadres en dat spamfilters mail van deze website toestaat.

 

Inschrijfgelden

Het door Cultuur- & Sportstimulering Nederland te incasseren bedrag is het bedrag dat de aanbieder vraagt voor de kennismakingslessen. Dit kan verschillen per activiteit. De eigen bijdrage is minimaal. Het bedrag is in het boekje of op de website in het activiteitoverzicht terug te vinden.

Bevestiging inschrijven

Na de digitale inschrijving volgt per mail een bevestiging van inschrijving. 

Als de activiteit al vol zit, blijft het gelukkig nog steeds mogelijk om kind(eren) in te schrijven. De aanbieder kan namelijk gebruikmaken van een wachtlijst. Mocht er een uitvaller zijn, of men besluit een extra datum/extra data toe te voegen aan het aanbod, dan zal dit worden gecommuniceerd. De aanbieder neemt zo snel mogelijk persoonlijk contact op over een eventuele nieuwe datum waarop de deelnemer kan starten.

 

Aanwezigheid

Heeft u uw kind(eren) ingeschreven voor een activiteit? De aanbieder rekent op zijn/haar aanwezigheid. Toch onverwacht afwezig, dan graag rechtstreeks doorgeven aan de  aanbieder.

Annulering activiteit

Binnen drie dagen na inschrijving is digitale annulering van de inschrijving (na inloggen) onder MIJN INSCHRIJVINGEN mogelijk. Als er sprake is van inschrijfgeld zal dit niet in rekening worden gebracht.

Als de deelnemer na deze drie dagen met legitieme reden NIET aanwezig kan zijn op de kennismakingsactiviteit verloopt dit altijd via de contactgegevens op deze website. Wanneer de reden van afzegging is geoorloofd, volgt een bevestiging per e-mail. Twee weken na inschrijving is het om administratieve redenen niet meer mogelijk de inschrijfgelden terug te ontvangen. Indien er sprake is van een geschil beslist de aanbieder welke stappen eventueel nodig zijn.

 

Afwezigheid tijdens de activiteitperiode

Indien de deelnemer gedurende de activiteitperiode tijdens een activiteit niet aanwezig kan zijn, dient dit met de aanbieder te worden kortgesloten. De aanbieder moet altijd op de hoogte worden gebracht, zodat hij/zij de lessen kan aanpassen.

Als uw kind niet aanwezig kan zijn, verzoeken wij rechtstreekse afmelding bij de aanbieder die de activiteit verzorgt. De contactgegevens staan vermeld in de definitieve bevestiging van deelname. Als de activiteit eenmaal is gestart, is teruggave van geld niet mogelijk (uitzonderingen uitgesloten). Neem bij vragen contact op met de contactpersonen op deze website.

 

Betaling

Betaling van het inschrijfgeld vindt via iDeal plaats. Door akkoord te gaan met de inschrijving machtigt u Cultuur- & Sportstimulering Nederland om de activiteitgeld(en) te innen.

De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totale activiteitbedrag. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt Cultuur- & Sportstimulering Nederland zich het recht voor de deelnemer om de verdere toegang tot de activiteit te ontzeggen.

Verhindering of ziekte docent van activiteit

Bij verhindering door bijvoorbeeld ziekte van docent is áltijd de intentie vervanging te regelen. Mocht een activiteit helaas toch niet door kunnen gaan, dan zal dit tijdig worden doorgegeven aan de deelnemers. In enkele gevallen lijkt een uitzondering onontkoombaar.

Restitutie

Bij ziekte van de docent heeft u, alleen wanneer meer dan de helft van het totaal aantal lessen om deze reden vervalt, recht op teruggave van het activiteitgeld. U ontvangt de teruggave van het volledige bedrag vóór het einde van het schooljaar.

Verhindering van de deelnemer

Wanneer de deelnemer om welke reden dan ook niet mee kan doen aan de ingeschreven activiteit is niettemin inschrijfgeld verschuldigd, indien dit voor de betreffende activiteit geldt (uitzonderingen uitgesloten).

Klachten

De organisatie en alle aanbieders zijn stuk voor stuk gedreven om ouders/verzorgers, maar vooral deelnemers een zo goed mogelijk product of een zo goed mogelijke dienst te leveren. Toch kan het - ondanks onze inzet - voorkomen dat iemand ontevreden is over bijvoorbeeld een werkwijze of afhandeling. Op- en aanmerkingen geven ons de kans om samen te zoeken naar een juiste oplossing en (kwaliteits)verbeteringen aan te brengen voor in de toekomst. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u terecht bij Cultuur- & Sportstimulering Nederland om per e-mail een klacht in te dienen: info@sportstimulering.nl.

Gebruik beelden extern 

Tijdens activiteiten maken wij graag af en toe foto's van onze enthousiaste deelnemers en cursisten! Deze beelden gebruiken wij mogelijk voor promotie over het product of activiteit. Indien hiertegen bezwaar is, dient dit vermeld te worden bij de betreffende vereniging per e-mail.

Aansprakelijkheid

De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van deelnemers.

Voor ongevallen die onder het dak van de betreffende aanbieder gebeuren, is Sportstimulering Nederland niet aansprakelijk. Als er per ongeluk iets misgaat, is de aanbieder daarvoor verantwoordelijk.

Wie zich inschrijft voor een activiteit sluit tegelijkertijd en rechtstreeks een ‘overeenkomst’ af met de aanbieder van deze activiteit. Wie nu precies de activiteit aanbiedt, staat áltijd duidelijk vermeld. Deze aanbieder biedt onder eigen naam en risico de activiteit aan.

Op alle rechtsverhoudingen tussen deelnemer en organisatie (vereniging/aanbieder) is het Nederlands recht van toepassing.

 

Vervoer van/naar activiteiten

De organisatie gaat ervan uit dat ouders/verzorgers zelf op tijd hun kind(eren) brengen en weer ophalen. Vervoer regel je dus zelf. Oudere kinderen kunnen – in overleg met hun ouders/verzorgers – natuurlijk zelf komen.

Kinderen die gebruikmaken van naschoolse opvang, kunnen – altijd in overleg met de BSO – ook deelnemen aan activiteiten. Ouders/verzorgers maken hierover zelf afspraken met de BSO.

De duur van de activiteiten ligt tussen de een en drie uur. Na afloop kunnen ouders/verzorgers of BSO-leiders/leidsters de kinderen weer ophalen. Er is geen verdere opvang mogelijk.

 

Mailing

Wij gebruiken e-mailadressen alleen voor doeleinden, die samenhangen met deze website of voor gebruik door de drager van het project.

 

Aan de inhoud van deze Spelregels kunnen geen rechten worden ontleend.